Съдържание

 1. обхват
 2. заключение
 3. Право на отказ
 4. Цени и условия на плащане
 5. Условия за доставка и доставка
 6. Запазване на собственост
 7. Отговорност за дефекти (гаранция)
 8. Приложимо право
 9. компетентност
 10. Алтернативно разрешаване на спорове

1) Обхват

1.1 Настоящите общи условия (наричани по -долу „ОУ“) на BCS UG (ограничена отговорност) (наричана по -долу „продавач“) се прилагат за всички договори за доставка на стоки, които потребител или предприемач (наричани по -долу „клиент“) с продавача продавачът затваря стоките, показани в неговия онлайн магазин. Включването на собствените условия на клиента е противоречащо, освен ако не е уговорено друго.

1.2 Потребител по смисъла на тези условия е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които предимно не са нито търговски, нито тяхната независима професионална дейност. Предприемач по смисъла на тези условия е физическо или юридическо лице или юридическо партньорство, което при сключване на правна сделка упражнява своята търговска или независима професионална дейност.

2) Заключение

2.1 Описанията на продуктите, съдържащи се в онлайн магазина на продавача, не представляват обвързващи оферти от страна на продавача, но служат за подаване на обвързваща оферта от клиента.

2.2 Der Kunde може да бъде даден като Angebot über в онлайн магазина на Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den electronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsanföl abbeteren Wagenkornfät abbeteren Wagenkornfät abbeteren Wagenkorngebot.

2.3 Продавачът може да приеме офертата на клиента в рамките на пет дни,

 • като изпратите на клиента писмено потвърждение на поръчката или потвърждение на поръчка под формата на текст (факс или електронна поща), в този случай получаването на потвърждението на поръчката при клиента е достоверно, или
 • чрез доставка на поръчаните стоки на клиента, в този случай достъпът на стоките до клиента е решаващ, или
 • като поиска клиентът да плати след подаването на поръчката си.

Ако съществуват няколко от гореспоменатите алтернативи, договорът се сключва в момента, когато една от гореспоменатите алтернативи се появи първо. Периодът за приемане на офертата започва в деня, следващ датата, на която офертата е изпратена от клиента, и приключва на петия ден след изпращане на офертата. Ако продавачът не приеме предложението на клиента в горепосочения период, това ще се счита за отхвърляне на офертата, в резултат на което клиентът вече не е обвързан от декларацията си за намерение.

2.4 При подаване на оферта чрез онлайн формата за поръчка на продавача, текстът на договора ще бъде запазен от продавача, след като договорът бъде сключен и изпратен на клиента в текстова форма (например имейл, факс или писмо), след като поръчката му бъде изпратена. По-нататъшно предоставяне на текста на договора от продавача не се извършва. Ако клиентът е създал потребителски акаунт в онлайн магазина на продавача, преди да подаде поръчката си, данните за поръчката ще бъдат архивирани на уебсайта на продавача и ще могат да бъдат достъпни безплатно от клиента чрез неговия защитен с парола потребителски акаунт, като предоставят съответните данни за вход.

2.5 Преди задължителното подаване на поръчката чрез онлайн формата за поръчка на продавача, клиентът може да идентифицира възможни грешки при въвеждане, като внимателно прочете информацията, показана на екрана. Ефективно техническо средство за по-добро разпознаване на грешки при въвеждане може да бъде функцията за уголемяване на браузъра, която се използва за увеличаване на дисплея на екрана. Клиентът може да коригира своите записи като част от процеса на електронна поръчка, използвайки обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не щракне върху бутона, който завършва процеса на поръчка.

2.6 За сключване на договора са на разположение немският и английският език.

2.7 Обработката на поръчките и контактите обикновено се извършват по имейл и автоматизирана обработка на поръчките. Клиентът трябва да се увери, че имейл адресът, предоставен от него за обработка на поръчката, е правилен, така че имейлите, изпратени от продавача, да могат да бъдат получени на този адрес. По-специално, когато използва филтри за нежелана поща, клиентът трябва да гарантира, че всички имейли, изпратени от продавача или трети страни, възложени от продавача да обработят поръчката, могат да бъдат доставени.

3) Оттегляне

3.1 Потребителите обикновено имат право на отказ.

3.2 Допълнителна информация относно правото на отказ може да бъде намерена в политиката за анулиране на продавача.

3.3 Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen liegen.

4) Цени и плащане

4.1 Освен ако не е посочено друго в описанието на продукта на продавача, посочените цени са общи цени, които включват законоустановен данък върху продажбите. Всички допълнителни разходи за доставка и доставка, които могат да възникнат, са посочени отделно в съответното описание на продукта.

4.2 В случай на доставки до страни извън Европейския съюз могат да възникнат допълнителни разходи, за които продавачът не носи отговорност и които трябва да бъдат поети от клиента. Те включват например разходи за прехвърляне на пари от кредитни институции (например такси за трансфер, такси за обменни курсове) или вносни мита или данъци (например мита). Такива разходи могат да възникнат и във връзка с прехвърлянето на средства, ако доставката не е направена в държава извън Европейския съюз, но клиентът извършва плащането от страна извън Европейския съюз.

4.3 Опцията (ите) за плащане ще бъдат съобщени на клиента в онлайн магазина на продавача.

4.4 Ако е уговорено предплащане по банков път, плащането се дължи веднага след сключването на договора, освен ако страните не са се договорили за по-късна дата.

5) условия за доставка

5.1 Доставката на стоки се извършва по експедиционния маршрут до посочения от клиента адрес за доставка, освен ако не е уговорено друго. При обработката на транзакцията решаващ е адресът за доставка, посочен в обработката на поръчката на продавача. Отклонявайки се от това, при избора на метод на плащане с PayPal, адресът за доставка, съхраняван от клиента в PayPal по време на плащането, е определящ.

5.2 Ако доставката на стоките се провали поради причини, по които клиентът носи отговорност, клиентът поема разумните разходи, направени от продавача. Това не се отнася за транспортните разходи, ако клиентът ефективно упражни правото си на отказ. За разходите за връщане, ако клиентът упражни правото си на отказ, се прилагат разпоредбите, предвидени в политиката за анулиране на продавача.

5.3 Продавачът си запазва правото да се откаже от договора в случай на неправилна или неправилна самостоятелна доставка. Това важи само в случай, че продавачът не носи отговорност за недоставката и продавачът е сключил конкретна сделка за хеджиране с доставчика с дължимата грижа. Продавачът ще положи всички разумни усилия да набави стоката. В случай на липса или само частична наличност на стоките, клиентът ще бъде уведомен незабавно и обезщетението ще бъде възстановено веднага.

5.4 Вземането не е възможно по логистични причини.

6) Запазване на заглавното

Ако продавачът предварително, той си запазва правото на собственост върху доставените стоки до пълното плащане на дължимата покупна цена.

7) Отговорност за дефекти (гаранция)

7.1 Ако закупеният артикул е дефектен, се прилагат разпоредбите на законовата отговорност за дефекти.

7.2 Ако клиентът действа като потребител, той е помолен да се оплаче на доставчика за доставени стоки с очевидни транспортни повреди и да информира продавача за това. Ако клиентът не се съобрази, това няма ефект върху неговите законови или договорни искове за дефекти.

8) Приложимо право

8.1 Законът на Федерална република Германия се прилага за всички правоотношения между страните, с изключение на законите за международна покупка на движими стоки. За потребителите този избор на закон се прилага само доколкото предоставената защита не е оттеглена от задължителните разпоредби на закона на държавата, в която потребителят обичайно пребивава.

8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren Alleiniger Wohnsitz und Lieferadktses zum Zeitradenbürz der Zegpchen Zebpunch Zeitpunch.

9) Юрисдикция

Ако клиентът действа като търговец, юридическо лице по публично законодателство или специален фонд по публично право със седалище на територията на Федерална република Германия, изключителното място на компетентност за всички спорове, произтичащи от този договор, е мястото на стопанска дейност на продавача. Ако клиентът се намира извън територията на Федерална република Германия, мястото на стопанска дейност на продавача е изключително място за компетентност за всички спорове, произтичащи от този договор, ако договорът или претенциите от договора могат да бъдат причислени към професионалната или търговската дейност на клиента. В горните случаи обаче продавачът има право да се обади на съда по местонахождението на клиента.

10) Алтернативно разрешаване на спорове

10.1 Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове в интернет на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно разрешаване на спорове, произтичащи от онлайн договори за покупка или услуги, включващи потребител.

10.2 Продавачът не е задължен, нито желае да участва в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

© IT адвокатска кантора

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748