BCS UG bere své závazky vůči životnímu prostředí velmi vážně.
Z tohoto důvodu vás níže informujeme o likvidaci baterie a starého zařízení.

A. Poznámky k likvidaci baterie

V souvislosti s prodejem baterií nebo dodávkou zařízení obsahujících baterie jsme povinni vás informovat o následujících skutečnostech:

Baterie obsahují cenné suroviny, které jsou škodlivé pro životní prostředí, ale lze je recyklovat. Staré baterie proto nesmějí skončit v běžném domácím odpadu, ale musí být zlikvidovány odděleně.

Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni vrátit použité baterie. Staré baterie, které máme nebo nosíme v našem sortimentu, můžete zdarma vrátit do našeho expedičního skladu (BCS UG, Andreasstrasse 5, D-59929 Brilon).
Koncoví uživatelé mohou také staré baterie vrátit do městských sběrných míst nebo recyklačních středisek nebo kamkoli v obchodech, kde se baterie / dobíjecí baterie prodávají.
Symboly zobrazené na bateriích mají následující význam:

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že baterie nesmí být odhozena do domácího odpadu.

Pb = baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostního procenta olova.
Cd = baterie obsahuje více než 0,002 procent hmotnostních kadmia.
Hg = baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostní procento rtuti.

Vezměte prosím na vědomí výše uvedené informace o ekologické likvidaci.

B. Poznámky k likvidaci starých zařízení (elektrických a elektronických zařízení)

Zákon o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG) obsahuje velké množství požadavků na zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními. Zde jsou uvedeny nejdůležitější.

1. Samostatný sběr starých zařízení
Elektrické a elektronické zařízení, které se stalo odpadem, se nazývá staré zařízení. Majitelé starých přístrojů musí jim poskytnout samostatný sběr netříděného komunálního odpadu. Zejména staré spotřebiče se nenacházejí v domácím odpadu, ale ve zvláštních systémech sběru a návratu.

2. Baterie a akumulátory
Majitelé starých zařízení musí před předáním na sběrné místo oddělit staré baterie a akumulátory, které nejsou uzavřeny starým zařízením, od starého zařízení.

3. Možnosti vrácení starého vybavení
Majitelé starých zařízení z domácností je mohou odevzdat na sběrných místech orgánů veřejné správy odpadu nebo na sběrných místech zřízených výrobci nebo distributory ve smyslu ElektroG. Online adresář sběrných a vratných bodů naleznete zde: https://www.ear-system.de/earverzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

4. o ochraně osobních údajů
Stará zařízení často obsahují citlivé osobní informace. To se týká zejména informačních a telekomunikačních zařízení, jako jsou počítače a chytré telefony. Ve vašem vlastním zájmu mějte na paměti, že každý koncový uživatel je odpovědný za vymazání údajů o likvidovaném odpadním zařízení.

5. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice
Symbol přeškrtnutého koše na kolečkách se pravidelně zobrazuje na elektrickém a elektronickém zařízení

poukazuje na to, že na konci své životnosti musí být příslušné zařízení zaznamenáno odděleně od netříděného komunálního odpadu.

6. Poradenství v oblasti předcházení vzniku odpadu
Podle ustanovení směrnice 2008/98 / EU o odpadech a jejího provádění v právních předpisech členských států Evropské unie mají opatření pro předcházení vzniku odpadů přednost před opatřeními pro nakládání s odpady. Mezi opatření pro předcházení vzniku odpadu u elektrických a elektronických zařízení patří zejména prodloužení jejich životnosti opravou vadného zařízení a prodejem použitého zařízení, které je v dobrém stavu, místo jeho odeslání k likvidaci. Federální program předcházení vzniku odpadu za účasti spolkových zemí obsahuje další informace:
https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unterbeteiligung-der-laender/

8. Co to pro vás znamená

 1. při předání nového elektrického nebo elektronického zařízení koncovému uživateli zpětně převzít staré zařízení koncového uživatele stejného typu zařízení, které v zásadě plní stejné funkce jako nové zařízení, v místě dodání nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
 2. Stará zařízení, která nejsou větší než 25 cm v jakémkoli vnějším rozměru, lze bezplatně vzít zpět v množství pro domácnost v maloobchodě nebo v bezprostřední blízkosti. Vrácení zařízení nesouvisí s nákupem elektrického nebo elektronického zařízení.

Na která elektrická a elektronická zařízení se toto nařízení vztahuje, lze najít v seznamu zařízení v příloze 1 k ElektroG.

K vrácení starého zařízení máte následující možnosti:

 • Stará zařízení lze odevzdat na sběrných místech orgánů veřejné správy odpadu nebo na sběrných místech zřízených výrobci a distributory ve smyslu ElektroG.
  Online adresář sběrných a vratných bodů naleznete zde:
  https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf
 • BCS UG plní svůj závazek zpětného odběru vůči vám v rámci ElektroG. Jednoduše nám tedy pošlete staré zařízení zpět.
 • Odpadní elektrická zařízení můžete samozřejmě také odevzdat přímo k nám na místě.
  BCS UG
  Andreasstrasse 5
  59929 Brilon

To je jediný způsob, jak zajistit ekologickou likvidaci.