Obsah

 1. Rozsah
 2. závěr
 3. Právo na odstoupení
 4. Ceny a podmínky platby
 5. Dodací a přepravní podmínky
 6. Výhrada vlastnictví
 7. Odpovědnost za vady (záruka)
 8. Platné právo
 9. jurisdikce
 10. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) BCS UG (omezené ručení) (dále jen „prodávající“) platí pro všechny smlouvy o dodání zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) s prodávajícím s ohledem na prodávající zavírá zboží zobrazené ve svém internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je v rozporu, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto podmínek je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani nezávislou profesní činností. Podnikatelem ve smyslu těchto podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právní transakce jedná v rámci své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti.

2) uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky ze strany prodávajícího, ale slouží k podání závazné nabídky ze strany zákazníka.

2.2 Zákazník může nabídku odeslat pomocí online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a provedení procesu elektronické objednávky zákazník předloží právně závaznou nabídku smlouvy týkající se zboží v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, které uzavírá proces objednávání.

2.3 Prodávající může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů,

 • zasláním zákazníkovi písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), v tomto případě je přijetí potvrzení objednávky u zákazníka závazné, nebo
 • dodáním objednaného zboží zákazníkovi, v tomto případě je rozhodující přístup zboží k zákazníkovi, nebo
 • tím, že požádá zákazníka o zaplacení po předložení objednávky.

Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, uzavře se smlouva v okamžiku, kdy se jedna z výše uvedených alternativ objeví jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem následujícím po datu, kdy je zákazníkovi odeslána nabídka, a končí pátým dnem po odeslání nabídky. Pokud prodávající nepřijme nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o záměru.

2.4 Při odesílání nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího prodejce uloží text smlouvy po uzavření smlouvy a odešle jej zákazníkovi v textové podobě (např. E-mailem, faxem nebo dopisem) po odeslání objednávky zákazníkem. K dalšímu poskytnutí textu smlouvy ze strany prodávajícího nedochází. Pokud si zákazník před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje objednávky archivovány na webových stránkách prodávajícího a zákazník k nim bude mít bezplatný přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu chráněného heslem poskytnutím příslušných přihlašovacích údajů.

2.5 Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodejce může zákazník identifikovat možné vstupní chyby pečlivým přečtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, pomocí které se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může své položky opravit v rámci procesu elektronického objednávání pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které uzavírá proces objednávání.

2.6 Pro uzavření smlouvy je k dispozici německý a anglický jazyk.

2.7 Zpracování objednávky a kontakt se obvykle provádí e-mailem a automatizovaným zpracováním objednávky. Zákazník musí zajistit, aby e-mailová adresa, kterou poskytl pro zpracování objednávky, byla správná, aby mohly být e-maily zaslané prodejcem přijímány na této adrese. Zejména při použití filtrů SPAM musí zákazník zajistit, aby mohly být doručeny všechny e-maily odeslané prodejcem nebo třetími stranami pověřenými zpracováním objednávky.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Další informace o právu na odstoupení najdete v storno podmínkách prodejce.

3.3 Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří k žádnému členskému státu Evropské unie a jejichž jediné bydliště a adresa dodání jsou mimo Evropskou unii v době uzavření smlouvy.

4) Ceny a podmínky platby

4.1 Pokud není v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny včetně zákonné daně z prodeje. Veškeré další náklady na dopravu a dopravu, které mohou vzniknout, jsou specifikovány samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 V případě dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou vzniknout dodatečné náklady, za které prodejce nenese odpovědnost a které nese zákazník. Patří sem například náklady na převod peněz prostřednictvím úvěrových institucí (např. Poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla nebo daně (např. Cla). Tyto náklady mohou také vzniknout v souvislosti s převodem finančních prostředků, pokud není dodávka provedena do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provede platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.3 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.

4.4 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná okamžitě po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším datu splatnosti.

5) Dodací a dodací podmínky

5.1 Dodání zboží probíhá na expediční trase na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující doručovací adresa uvedená při zpracování objednávky prodejce. Odchylně od toho je při výběru platební metody PayPal rozhodující doručovací adresa uložená zákazníkem na PayPal v době platby.

5.2 Pokud dodání zboží selže z důvodů, za které je zákazník odpovědný, nese zákazník přiměřené náklady vzniklé prodávajícímu. To neplatí, pokud jde o náklady na dopravu, pokud zákazník účinně využije své právo na odstoupení. Pokud jde o náklady na vrácení, platí-li zákazník účinně své právo na zrušení, použijí se ustanovení uvedená ve Storno podmínkách prodávajícího.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávného nebo nesprávného vlastního doručení. To platí pouze v případě, že prodávající není odpovědný za nedodání a prodejce s dodavatelem uzavřel konkrétní zajišťovací transakci s náležitou péčí. Prodávající vynaloží veškeré přiměřené úsilí k pořízení zboží. V případě nedostupnosti nebo pouze částečné dostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován a cena bude okamžitě vrácena.

5.4 Vyzvednutí není možné z logistických důvodů.

6) zachování vlastnictví

Pokud prodávající předem, vyhrazuje si právo na vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1 Pokud je zakoupená věc vadná, platí ustanovení zákonné odpovědnosti za vady.

7.2 Pokud zákazník jedná jako spotřebitel, je vyzván k reklamaci u doručovatele na dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě a o tom informovat prodávajícího. Pokud zákazník nedodrží, nemá to vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Použitelné právo

8.1 Právo Spolkové republiky Německo se vztahuje na všechny právní vztahy mezi stranami, vyjma zákonů o mezinárodním nákupu movitého zboží. Pro spotřebitele se tato volba práva použije, pouze pokud poskytovaná ochrana není zrušena závaznými ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklý pobyt.

8.2 Pokud jde o zákonné právo na odstoupení od smlouvy, tato volba práva se nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří k žádnému členskému státu Evropské unie a jejichž jediné bydliště a doručovací adresa se v době uzavření smlouvy nacházejí mimo Evropskou unii.

9) Jurisdikce

Pokud zákazník jedná jako obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo zvláštní fond podle veřejného práva se sídlem na území Spolkové republiky Německo, je výhradním soudním místem pro všechny spory vyplývající z této smlouvy místo podnikání prodávajícího. Pokud se zákazník nachází mimo území Spolkové republiky Německo, je místo podnikání prodávajícího výlučným soudním místem pro všechny spory vyplývající z této smlouvy, pokud lze smlouvu nebo nároky ze smlouvy připsat odborné nebo obchodní činnosti zákazníka. Ve výše uvedených případech je však prodávající v každém případě oprávněn obrátit se na soud v místě podnikání zákazníka.

10) Alternativní řešení sporů

10.1 Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z on-line nákupů nebo smluv o poskytování služeb týkajících se spotřebitele.

10.2 Prodávající není ani povinen, ani ochoten účastnit se postupu urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

© IT advokátní kancelář

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748