Содржина

 1. опсегот
 2. заклучок
 3. Правото на повлекување
 4. Цени и услови за плаќање
 5. Услови за испорака и испорака
 6. Задржување на правото на сопственост
 7. Одговорност за дефекти (гаранција)
 8. Применлив закон
 9. Место на надлежност
 10. Алтернативно решавање на спорови

1) Опфат

1.1 Овие општи услови (во натамошниот текст „GTC“) на BCS UG (ограничена одговорност) (во натамошниот текст „продавач“) се применуваат за сите договори за испорака на стоки што потрошувачот или претприемачот (во натамошниот текст „клиент“) ги склучува со продавачот во однос на на продавачот стоки претставени во неговата онлајн продавница. Вклучувањето на сопствените услови на клиентот е противречно, освен ако нешто друго не е договорено.

1.2 Потрошувач во смисла на овие услови е секое физичко лице кое склучува правна трансакција за цели кои претежно не се ниту комерцијални ниту нивна независна професионална активност. Претприемач во смисла на овие услови е физичко или правно лице или правно партнерство кое при склучување на правна трансакција ја извршува својата комерцијална или независна професионална активност.

2) склучување на договор

2.1 Описите на производите содржани во онлајн продавницата на продавачот не претставуваат обврзувачки понуди од страна на продавачот, туку служат за доставување обврзувачка понуда од клиентот.

2.2 Клиентот може да ја достави понудата користејќи го образецот за нарачка преку Интернет, интегриран во продавницата на Интернет. По сместувањето на избраната стока во виртуелната корпа за купување и минувањето низ процесот на електронско нарачување, клиентот доставува законски обврзувачка понуда за договорот за стоката во количката со кликнување на копчето што го завршува процесот на нарачка.

2.3 Продавачот може да ја прифати понудата на клиентот во рок од пет дена,

 • со испраќање на писмена потврда за нарачка или потврда за нарачка во текстуална форма (факс или е-пошта), во тој случај приемот на потврдата за нарачката кај клиентот е автентичен, или
 • со доставување на нарачана стока до клиентот, во тој случај пресуден е пристапот на стоката до клиентот или
 • со барање на клиентот да плати по поднесување на нарачката.

Ако постојат неколку од горенаведените алтернативи, договорот е склучен во моментот кога прво се јавува една од споменатите алтернативи. Периодот за прифаќање на понудата започнува на денот по датумот на кој понудата ја испраќа клиентот и завршува на петтиот ден по испраќањето на понудата. Доколку продавачот не ја прифати понудата на клиентот во споменатиот рок, ова ќе се смета за одбивање на понудата со последица дека клиентот повеќе не е обврзан со својата изјава за намера.

2.4 Кога поднесувате понуда преку формуларот за нарачка на продавачот, продавачот го зачувува договорот по склучувањето на договорот и му го испраќа на клиентот во текстуална форма (на пр. Е-пошта, факс или писмо) откако клиентот ќе ја испрати својата нарачка. Какво било понатамошно обезбедување на текстот на договорот од страна на продавачот не се случува. Доколку клиентот поставил корисничка сметка во онлајн продавницата на продавачот пред да ја достави својата нарачка, податоците за нарачката ќе бидат архивирани на веб-страницата на продавачот и клиентот може да добие пристап до нив бесплатно преку неговата корисничка сметка заштитена со лозинка со обезбедување на соодветните податоци за најавување.

2.5 Пред обврзувачката достава на нарачката преку образецот за нарачка на продавачот, клиентот може да ги идентификува можните грешки при внесување внимателно читајќи ги информациите прикажани на екранот. Ефективно техничко средство за подобро препознавање на влезните грешки може да биде функцијата за зголемување на прелистувачот, со чија помош е зголемена претставата на екранот. Клиентот може да ги коригира своите записи како дел од процесот на електронско нарачување користејќи ги вообичаените функции на тастатурата и глувчето сè додека не кликне на копчето што го завршува процесот на нарачување.

2.6 Германскиот и англискиот јазик се достапни за склучување на договорот.

2.7 Обработката на нарачката и контактот обично се вршат преку е-пошта и автоматско процесирање на нарачки. Клиентот мора да осигури дека е-точната адреса дадена од него за обработка на нарачката е точна, така што е-поштата испратена од продавачот може да се прими на оваа адреса. Особено, при користење на СПАМ филтри, клиентот мора да осигури дека сите е-пошта испратени од продавачот или од трети страни нарачани со обработката на нарачката може да бидат доставени.

3) Право на повлекување

3.1 Потрошувачите генерално имаат право на повлекување.

3.2 Дополнителни информации за правото на повлекување може да се најдат во политиката за откажување на продавачот.

3.3 Правото на повлекување не се однесува на потрошувачи кои не припаѓаат на ниту една земја членка на Европската унија во времето на склучување на договорот и чија единствена адреса на живеење и испорака се надвор од Европската унија за време на склучувањето на договорот.

4) Цени и услови за плаќање

4.1 Освен ако не е поинаку наведено во описот на производот на продавачот, дадените цени се вкупни цени кои вклучуваат законски данок на продажба. Сите дополнителни трошоци за испорака и испорака што можат да настанат се наведени одделно во соодветниот опис на производот.

4.2 Во случај на испорака до земји надвор од Европската унија, може да се појават дополнителни трошоци за кои продавачот не е одговорен и кои треба да ги сноси клиентот. Тука спаѓаат, на пример, трошоците за трансфер на пари од кредитни институции (на пр. Такси за трансфер, провизии на девизен курс) или увозни давачки или даноци (на пр. Царински давачки). Таквите трошоци може да се направат и во врска со трансферот на средства ако испораката не е извршена во земја надвор од Европската унија, но клиентот плаќањето го прави од земја надвор од Европската унија.

4.3 Опцијата (и) за плаќање ќе му бидат соопштени на клиентот во продавницата на Интернет.

4.4 Доколку е договорено претплатата со банкарски трансфер, плаќањето се плаќа веднаш по склучувањето на договорот, освен ако страните не се договорат за подоцнежен датум на достасување.

5) Услови за испорака и испорака

5.1 Испораката на стоки се одвива на патот за испраќање до адресата за испорака одредена од клиентот, освен ако не е договорено поинаку. При обработка на трансакцијата, решавачка е адресата за испорака дадена во обработката на нарачката на продавачот. Без оглед на ова, при изборот на начинот на плаќање на PayPal, одлучувачка е адресата за испорака зачувана од клиентот во PayPal за време на плаќањето.

5.2 Доколку испораката на стоката не успее од причини за кои е одговорен клиентот, клиентот ги сноси разумните трошоци што ги направил продавачот. Ова не се однесува на трошоците за испорака ако клиентот ефективно го искористи своето право на повлекување. За трошоците за враќање, ако клиентот го искористи своето право на откажување ефективно, се применуваат одредбите дадени во политиката за откажување на продавачот.

5.3 Продавачот го задржува правото да се повлече од договорот во случај на неправилна или неправилна само-достава. Ова важи само во случај продавачот да не е одговорен за неиспорачувањето и продавачот да склучи специфична трансакција за заштита од снабдување со добавувачот со должно внимание. Продавачот ќе вложи максимални разумни напори за набавка на стоката. Во случај на недостапност или само делумна достапност на стоката, клиентот ќе биде веднаш информиран и веднаш ќе се врати надоместокот.

5.4 Пикапот не е можен од логистички причини.

6) задржување на титулата

Ако продавачот однапред, го задржува правото на сопственост на испорачаната стока до целосна исплата на откупната цена што ја должи.

7) Одговорност за дефекти (гаранција)

7.1 Ако купената ставка е неисправна, важат одредбите за законска одговорност за дефекти.

7.2 Доколку клиентот дејствува како потрошувач, од него се бара да се пожали на доставувачот за испорачана стока со очигледна штета при транспорт и да го извести продавачот за ова. Доколку клиентот не се придржува, ова нема никакво влијание врз неговите законски или договорни побарувања за дефекти.

8) Применлив закон

8.1 Законот на Сојузна Република Германија се применува за сите правни односи меѓу страните, исклучувајќи ги законите за меѓународно купување на подвижни производи. За потрошувачите, овој избор на закон се применува само доколку се доделува заштитата не се повлекува со задолжителните одредби на законот на државата во која потрошувачот е вообичаено жител.

8.2 Понатаму, во однос на законското право на повлекување, овој избор на закон не се однесува на потрошувачи кои не припаѓаат на ниту една земја-членка на Европската унија во времето на склучување на договорот и чија единствена адреса на живеење и испорака се надвор од Европската унија за време на склучувањето на договорот.

9) место на надлежност

Ако клиентот дејствува како трговец, правно лице според јавното право или посебен фонд по јавно право со седиште на територијата на Сојузна Република Германија, ексклузивно место за надлежност за сите спорови што произлегуваат од овој договор е деловното место на продавачот. Доколку клиентот е со седиште надвор од територијата на Сојузна Република Германија, деловното место на продавачот е ексклузивно место на надлежност за сите спорови што произлегуваат од овој договор, доколку договорот или побарувањата од договорот може да се припишат на професионалната или комерцијалната активност на клиентот. Во горенаведените случаи, продавачот секогаш има право да се јави во судот во регистрираната канцеларија на клиентот.

10) Алтернативно решавање на спорови

10.1 Комисијата на ЕУ обезбедува платформа за решавање на спорови преку Интернет на Интернет под следниот линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Оваа платформа служи како точка на контакт за вонсудско решавање на споровите што произлегуваат од договори за набавки преку Интернет или услуги во кои е вклучен потрошувач.

10.2 Продавачот не е ниту должен ниту е подготвен да учествува во постапката за решавање спор пред одбор за арбитража на потрошувач.

© адвокатска фирма

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748