BCS UG tar sin forpliktelse overfor miljøet veldig alvorlig.
Av denne grunn informerer vi deg nedenfor om emnet batteri og gammel avfallshåndtering.

A. Merknader om avhending av batteriet

I forbindelse med salg av batterier eller med levering av enheter som inneholder batterier, er vi forpliktet til å informere deg om følgende:

Batterier inneholder verdifulle råvarer som er skadelige for miljøet, men som kan resirkuleres. Gamle batterier må derfor ikke havne i vanlig husholdningsavfall, men må kastes separat.

Som sluttbruker er du juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier. Du kan returnere gamle batterier som vi har eller har fraktet i vårt sortiment som nye batterier gratis til vårt forsendelseslager (BCS UG, Andreasstrasse 5, D-59929 Brilon).
Alternativt kan sluttbrukere også returnere gamle batterier til kommunale innsamlingssteder eller gjenvinningssentre eller hvor som helst i butikker der det selges batterier / oppladbare batterier.
Symbolene som vises på batteriene har følgende betydning:

Symbolet for det overstrekkede søppelkassen betyr at batteriet ikke må kastes i husholdningsavfallet.

Pb = batteri inneholder mer enn 0,004 masseprosent bly.
Cd = batteri inneholder mer enn 0,002 vektprosent kadmium.
Hg = batteri inneholder mer enn 0,002 masseprosent kvikksølv.

Vær oppmerksom på informasjonen ovenfor for miljøvennlig avhending.

B. Merknader om avhending av gamle apparater (elektriske og elektroniske apparater)

Lov om elektrisk og elektronisk utstyr (ElektroG) inneholder et stort antall krav til håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr. De viktigste er oppført her.

1. Separat samling av gamle enheter
Elektrisk og elektronisk utstyr som har blitt avfall, kalles gammelt utstyr. Eiere av gamle apparater må gi dem en egen samling usortert kommunalt avfall. Spesielt er gamle apparater ikke i husholdningsavfallet, men i spesielle innsamlings- og retursystemer.

2. Batterier og oppladbare batterier
Eiere av gamle enheter må skille gamle batterier og akkumulatorer, som ikke er lukket av den gamle enheten, fra den gamle enheten før de overleveres til et samlepunkt.

3. Muligheter for å returnere gammelt utstyr
Eiere av gamle apparater fra private husholdninger kan levere dem inn ved innsamlingspunktene til de offentlige avfallshåndteringsmyndighetene eller på innsamlingsstedene som er opprettet av produsenter eller distributører i henhold til ElektroG. En online katalog over innsamlings- og returpunktene finner du her: https://www.ear-system.de/earverzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

4. informasjon om personvern
Gamle enheter inneholder ofte sensitiv personlig informasjon. Dette gjelder spesielt informasjons- og telekommunikasjonsutstyr som datamaskiner og smarttelefoner. Vær oppmerksom på i din egen interesse at hver sluttbruker er ansvarlig for sletting av dataene om avfallsutstyret som skal kastes.

5. Betydningen av søppelkassesymbolet med kryss over
Symbolet på en krysset hjulkasse regelmessig vist på det elektriske og elektroniske utstyret

påpeker at ved utgangen av levetiden må den respektive enheten registreres separat fra usortert kommunalt avfall.

6. Råd om avfallsforebygging
I henhold til bestemmelsene i direktiv 2008/98 / EU om avfall og implementering av det i lovgivningen i EU-landene, har avfallsforebyggende tiltak generelt prioritet fremfor avfallshåndteringstiltak. Avfallsforebyggende tiltak for elektrisk og elektronisk utstyr inkluderer spesielt å forlenge levetiden ved å reparere defekt utstyr og selge brukt utstyr som er i god stand i stedet for å sende det til deponering. Det føderale avfallsforebyggingsprogrammet med deltakelse av føderale stater inneholder ytterligere informasjon:
https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unterbeteiligung-der-laender/

8. Hva betyr det for deg?

 1. når du overleverer en ny elektrisk eller elektronisk enhet til en sluttbruker, for å ta tilbake en gammel enhet av sluttbruker av samme enhetstype, som i hovedsak utfører de samme funksjonene som den nye enheten, gratis på overleveringsstedet eller i umiddelbar nærhet av dette, og
 2. Gamle enheter som ikke er større enn 25 cm i en hvilken som helst ytre dimensjon, kan tas gratis tilbake i normale husholdningsmengder, enten i butikken eller i umiddelbar nærhet. Retur av enhetene er ikke knyttet til kjøp av en elektrisk eller elektronisk enhet.

Hvilke elektriske og elektroniske enheter som omfattes av denne forskriften, finner du i enhetslisten i vedlegg 1 til ElektroG.

Du har følgende alternativer for å returnere den gamle enheten:

 • Gamle apparater kan leveres inn på samlepunktene til offentlige avfallshåndteringsmyndigheter eller på innsamlingsstedene som er opprettet av produsenter og distributører i henhold til ElektroG.
  En online katalog over innsamlings- og returpunkter finner du her:
  https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf
 • BCS UG oppfyller sin tilbakeføringsplikt overfor deg i henhold til ElektroG. Så send oss ​​den gamle enheten din tilbake.
 • Du kan selvfølgelig også levere ditt avfall elektriske utstyr direkte til oss på stedet.
  BCS UG
  Andreasstrasse 5
  59929 Brilon

Dette er den eneste måten å sikre miljømessig forsvarlig avhending.