Kazalo

 1. Področje
 2. zaključek
 3. Odstop
 4. Cene in pogoji plačila
 5. Pogoji dostave in dostave
 6. Pridržek lastninske pravice
 7. Odgovornost za napake (garancija)
 8. Pravo, ki se uporablja
 9. pristojnost
 10. Alternativno reševanje sporov

1) Področje uporabe

1.1 Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "Splošni pogoji poslovanja") BCS UG (omejena odgovornost) (v nadaljevanju "prodajalec") veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljevanju "kupec") s prodajalcem v zvezi z prodajalec zapre blago, prikazano v svoji spletni trgovini. Vključitev lastnih pogojev stranke je v nasprotju s tem, če ni dogovorjeno drugače.

1.2 Potrošnik v smislu teh pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso niti komercialni niti njihova neodvisna poklicna dejavnost. Podjetnik v smislu teh pogojev je fizična ali pravna oseba ali pravno partnerstvo, ki ob sklenitvi pravnega posla opravlja svojo komercialno ali samostojno poklicno dejavnost.

2) sklenitev pogodbe

2.1 Opisi izdelkov, ki jih vsebuje prodajalčeva spletna trgovina, ne predstavljajo zavezujoče ponudbe prodajalca, temveč služijo temu, da kupec predloži zavezujočo ponudbo.

2.2 Der Kunde je lahko napisan v angleščini v spletni trgovini des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den electronischen Bestellprozess durchlaufen klobuk, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsanfhel ent im Wagenkorn abhalten Abbegen Watenkorb.

2.3 Prodajalec lahko sprejme ponudbo kupca v petih dneh,

 • s predložitvijo pisne potrditve naročila ali potrditve naročila v pisni obliki (faks ali e-pošta), pri čemer je sprejem potrditve naročila pri naročniku verodostojen, ali
 • z dostavo naročenega blaga stranki, pri čemer je odločilen dostop blaga stranki, ali
 • tako, da od stranke zahteva, da plača po predložitvi naročila.

Če je na voljo več zgoraj navedenih alternativ, se pogodba sklene v trenutku, ko pride do ene od zgoraj navedenih alternativ. Rok za sprejem ponudbe se začne na dan od dneva oddaje ponudbe s strani naročnika do poteka in se konča z iztekom petega dneva, ki sledi odpošiljanju ponudbe. Če prodajalec v navedenem roku ne sprejme ponudbe stranke, se šteje, da je ponudba zavrnjena, zaradi česar stranka ni več vezana na izjavo o nameri.

2.4 Ko odda ponudbo prek prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo, prodajalec po sklenitvi pogodbe shrani besedilo pogodbe in ga pošlje kupcu v besedilni obliki (npr. E-pošta, faks ali pismo), potem ko kupec pošlje svoje naročilo. Kakršno koli nadaljnje določanje besedila pogodbe s strani prodajalca ne bo izvedeno. Če je stranka pred oddajo naročila nastavila uporabniški račun v prodajalčevi spletni trgovini, bodo podatki o naročilu arhivirani na prodajalčevem spletnem mestu, do njih pa lahko uporabnik brezplačno dostopa prek svojega uporabniškega računa, zaščitenega z geslom, z navedbo ustreznih podatkov za prijavo.

2.5 Pred zavezujočo oddajo naročila prek spletnega obrazca prodajalca lahko kupec s pozornim branjem informacij, prikazanih na zaslonu, prepozna morebitne napake pri vnosu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje napak pri vnosu je lahko funkcija povečave brskalnika, s pomočjo katere je predstavitev na zaslonu povečana. Kupec lahko svoje vnose popravi v okviru postopka elektronskega naročanja z običajnimi funkcijami tipkovnice in miške, dokler ne klikne gumba, ki zaključi postopek naročila.

2.6 Za sklenitev pogodbe sta na voljo nemški in angleški jezik.

2.7 Obdelava in stiki z naročili se običajno izvajajo po elektronski pošti in avtomatizirani obdelavi naročil. Kupec mora zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, da lahko na ta naslov prejme e-pošto, ki jo je poslal prodajalec. Zlasti pri uporabi filtrov za neželeno pošto mora zagotoviti, da je mogoče dostaviti vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, pooblaščene za obdelavo naročila.

3) Pravica do umika

3.1 Potrošniki imajo na splošno pravico do odstopa od pogodbe.

3.2 Nadaljnje informacije o pravici do odstopa so na voljo v prodajalčevi politiki odpovedi.

3.3 Pravica do odstopa ne velja za potrošnike, ki ob sklenitvi pogodbe ne pripadajo nobeni državi članici Evropske unije in katerih edini prebivališče in naslov za dostavo sta v času sklenitve pogodbe zunaj Evropske unije.

4) Cene in pogoji plačila

4.1 Če v opisu izdelka prodajalca ni navedeno drugače, so navedene cene skupne cene, ki vključujejo zakonsko določen prometni davek. Morebitni dodatni stroški dostave in dostave so posebej navedeni v opisu izdelka.

4.2 V primeru dostave v države zunaj Evropske unije lahko nastanejo dodatni stroški, za katere prodajalec ni odgovoren in ki jih krije kupec. Sem spadajo na primer stroški prenosa denarja s strani kreditnih institucij (npr. Pristojbine za prenos, provizije za menjalni tečaj) ali uvozne dajatve ali davki (npr. Carine). Takšni stroški lahko nastanejo tudi v zvezi s prenosom sredstev, če dostava ni opravljena v državo zunaj Evropske unije, vendar kupec plačilo izvede iz države zunaj Evropske unije.

4.3 Možnosti plačila bodo kupcu sporočene v prodajalčevi spletni trgovini.

4.4 Če je dogovorjeno predplačilo z bančnim nakazilom, plačilo zapade takoj po sklenitvi pogodbe, razen če se stranki ne dogovorita pozneje.

5) Pogoji dostave in dostave

5.1 Dostava blaga poteka po odpremni poti na naslov za dostavo, ki ga določi kupec, če ni drugače dogovorjeno. Pri obdelavi transakcije je odločilen naslov za dostavo, naveden v prodajalčevem naročilu. Ne glede na to je pri izbiri načina plačila PayPal odločilen naslov za dostavo, ki ga kupec shrani v PayPalu ob plačilu.

5.2 Če dostava blaga ne uspe iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, nosi kupec razumne stroške, ki jih ima prodajalec. To ne velja za stroške pošiljanja, če kupec učinkovito uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe. Če kupec učinkovito uveljavlja svojo pravico do odpovedi, se za stroške vračila uporabljajo določbe prodajalčeve politike odpovedi.

5.3 Prodajalec si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru nepravilne ali nepravilne samo-dostave. To velja samo v primeru, da prodajalec ni odgovoren za nedobavo in je prodajalec z dobaviteljem skrbno sklenil posebno kritno transakcijo. Prodajalec si bo po najboljših močeh prizadeval za nabavo blaga. V primeru nerazpoložljivosti ali le delne razpoložljivosti blaga bo kupec o tem takoj obveščen in plačilo takoj povrnjeno.

5.4 Selbstabholung je aus logistischen Gründen nicht möglich.

6) ohranitev naslova

Če prodajalec vnaprej ukrepa, si pridržuje lastništvo dobavljenega blaga do celotnega plačila dolgovane nakupne cene.

7) Odgovornost za napake (garancija)

7.1 Če je kupljeni izdelek z napako, veljajo določbe zakonske odgovornosti za napake.

7.2 Če kupec deluje kot potrošnik, se prosi, da se dostavljavcu pritoži zaradi dobavljenega blaga z očitno transportno škodo in o tem obvesti prodajalca. Če stranka tega ne upošteva, to ne vpliva na njegove zakonske ali pogodbene zahtevke za napake.

8) Veljavna zakonodaja

8.1 Za vsa pravna razmerja med strankama se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije, razen zakonov o mednarodnem nakupu premičnega blaga. Za potrošnike se ta izbira prava uporablja le v obsegu, v katerem priznano varstvo ni odvzeto z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören in deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadktses zum Zeterpunktsen zum Zeitpunch.

9) Pristojnost

Če stranka deluje kot trgovec, pravna oseba po javnem pravu ali posebni sklad po javnem pravu s sedežem na ozemlju Zvezne republike Nemčije, je izključni kraj pristojnosti za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, kraj poslovanja prodajalca. Če se stranka nahaja zunaj ozemlja Zvezne republike Nemčije, je kraj poslovanja prodajalca izključni kraj pristojnosti za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, če se pogodba ali terjatve iz pogodbe lahko pripišejo poklicni ali komercialni dejavnosti stranke. Vendar pa je v zgoraj navedenih primerih prodajalec v vsakem primeru upravičen poklicati sodišče na kraju poslovanja stranke.

10) Alternativno reševanje sporov

10.1 Komisija EU ponuja platformo za spletno reševanje sporov na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma služi kot kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih nakupov ali pogodb o storitvah, ki vključujejo potrošnika.

10.2 Prodajalec ni dolžan niti pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražnim odborom potrošnikov.

© IT odvetniška družba

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748