Përmbajtje

 1. Geltungsbereich
 2. përfundim
 3. E drejta e tërheqjes
 4. Çmimet dhe kushtet e pagesës
 5. Kushtet e dorëzimit dhe të transportit
 6. Ruajtja e titullit
 7. Përgjegjësia për defektet (garancia)
 8. Ligji në fuqi
 9. jurisdiksion
 10. Zgjidhja Alternative e Mosmarrëveshjeve

1) Scope

1.1 Këto terma dhe kushte të përgjithshme (më tej "GTC") të BCS UG (me përgjegjësi të kufizuar) (në tekstin e mëtejmë "shitësi") zbatohen për të gjitha kontratat për dërgimin e mallrave që një konsumator ose sipërmarrës (në tekstin e mëtejmë "klient") lidh me shitësin në lidhje me për shitësin e mallrave të paraqitura në dyqanin e tij online. Përfshirja e kushteve të vetë klientit është në kundërshtim me këtë, përveç nëse është rënë dakord diçka tjetër.

1.2 Një konsumator brenda kuptimit të këtyre termave dhe kushteve është çdo person fizik i cili përfundon një transaksion ligjor për qëllime që nuk janë kryesisht tregtare ose aktiviteti i tyre i pavarur profesional. Një sipërmarrës brenda kuptimit të këtyre termave dhe kushteve është një person fizik ose juridik ose një partneritet ligjor i cili, kur lidh një transaksion juridik, po ushtron veprimtarinë e tij tregtare ose të pavarur profesionale.

2) Përfundim

2.1 Përshkrimet e produkteve të përfshira në dyqanin online të shitësit nuk përfaqësojnë oferta detyruese nga ana e shitësit, por shërbejnë për të paraqitur një ofertë detyruese nga klienti.

2.2 Konsumatori mund të paraqesë ofertën duke përdorur formularin e porosisë në internet të integruar në dyqanin online të shitësit. Pas vendosjes së mallrave të zgjedhura në shportën virtuale të blerjes dhe kalimit të procesit të porositjes elektronike, klienti paraqet një ofertë ligjore të detyrueshme për sa i përket mallrave në shportën duke klikuar në butonin që përfundon procesin e porositjes.

2.3 Shitësi mund të pranojë ofertën e klientit brenda pesë ditëve,

 • duke dërguar tek klienti një konfirmim të urdhrit me shkrim ose një konfirmim të urdhrit në formë teksti (faks ose e-mail), në këtë rast marrja e konfirmimit të porosisë tek klienti është autorizues, ose
 • duke i dorëzuar klientit mallrat e porositura, në këtë rast qasja e mallrave për klientin është vendimtare, ose
 • duke i kërkuar klientit të paguajë pas dorëzimit të porosisë së tij.

Nëse ekzistojnë disa nga alternativat e lartpërmendura, kontrata lidhet në kohën kur ndodh së pari një prej alternativave të lartpërmendura. Periudha e pranimit të ofertës fillon në ditën pas datës në të cilën oferta dërgohet nga klienti dhe përfundon në ditën e pestë pas dërgimit të ofertës. Nëse shitësi nuk e pranon ofertën e klientit brenda periudhës së lartpërmendur, kjo do të konsiderohet refuzim i ofertës me pasojën që klienti nuk është më i detyruar me deklarimin e tij të qëllimit.

2.4 Kur dorëzoni një ofertë përmes formularit të porosisë në internet të shitësit, teksti i kontratës ruhet nga shitësi pasi kontrata është lidhur dhe i dërgohet klientit në formë teksti (p.sh. e-mail, faks ose letër) pasi klienti të ketë dërguar porosinë e tij. Çdo parashikim i mëtejshëm i tekstit të kontratës nga shitësi nuk bëhet. Nëse klienti ka krijuar një llogari përdoruesi në dyqanin online të shitësit para se të paraqesë porosinë e tij, të dhënat e porosisë do të arkivohen në faqen e internetit të shitësit dhe mund të aksesohen falas nga klienti përmes llogarisë së tij të përdoruesit të mbrojtur me fjalëkalim duke siguruar të dhënat përkatëse të hyrjes.

2.5 Para se të vendosni një urdhër detyrues duke përdorur formularin e porosisë së shitësit në internet, klienti mund të identifikojë gabimet e mundshme të hyrjes duke lexuar me kujdes informacionin e shfaqur në ekran. Një mjet efektiv teknik për njohjen më të mirë të gabimeve të hyrjes mund të jetë funksioni i zgjerimit të shfletuesit, me ndihmën e të cilit zgjerohet përfaqësimi në ekran. Konsumatori mund të korrigjojë shënimet e tij si pjesë e procesit të porosisë elektronike duke përdorur funksionet e zakonshme të tastierës dhe miut derisa të klikojë butonin që përfundon procesin e porositjes.

2.6 Gjuhët gjermane dhe angleze janë në dispozicion për lidhjen e kontratës.

2.7 Përpunimi dhe kontakti i porosisë zakonisht kryhen përmes postës elektronike dhe përpunimit të automatizuar të porosisë. Konsumatori duhet të sigurojë që adresa e postës elektronike e dhënë nga ai për përpunimin e porosisë është e saktë në mënyrë që postat elektronike të dërguara nga shitësi të mund të merren në këtë adresë. Në veçanti, kur përdorni filtra SPAM, klienti duhet të sigurojë që të gjitha postat elektronike të dërguara nga shitësi ose nga palë të treta të porositura me përpunimin e porosisë mund të dorëzohen.

3) tërheqja

3.1 Konsumatorët zakonisht kanë të drejtë tërheqjeje.

3.2 Informacione të mëtejshme mbi të drejtën e tërheqjes mund të gjenden në politikën e anulimit të shitësit.

3.3 E drejta e tërheqjes nuk vlen për konsumatorët që nuk i përkasin asnjë vendi anëtar të Bashkimit Evropian në kohën e lidhjes së kontratës dhe vendbanimi i vetëm dhe adresa e dorëzimit e të cilëve janë jashtë Bashkimit Evropian në kohën e lidhjes së kontratës.

4) Çmimet dhe pagesat

4.1 Përveç nëse përcaktohet ndryshe në përshkrimin e produktit të shitësit, çmimet e dhëna janë çmimet totale që përfshijnë taksën ligjore të shitjes. Çdo kosto shtesë e dorëzimit dhe transportit që mund të ndodhë specifikohet veçmas në përshkrimin përkatës të produktit.

4.2 Në rastin e dërgesave në vendet jashtë Bashkimit Evropian, mund të lindin kosto shtesë për të cilat shitësi nuk është përgjegjës dhe të cilat do të përballohen nga klienti. Këto përfshijnë, për shembull, kostot e transferimit të parave nga institucionet e kreditit (p.sh. tarifat e transferimit, tarifat e kursit të këmbimit) ose detyrimet ose taksat e importit (p.sh. detyrimet doganore). Kosto të tilla mund të lindin edhe në lidhje me transferimin e fondeve nëse dorëzimi nuk bëhet në një vend jashtë Bashkimit Evropian, por klienti bën pagesën nga një vend jashtë Bashkimit Evropian.

4.3 Opsioni (et) e pagesës do t'i komunikohen klientit në dyqanin online të shitësit.

4.4 Nëse parapagimi me transfer bankar është rënë dakord, pagesa do të paguhet menjëherë pas përfundimit të kontratës, përveç nëse palët kanë rënë dakord për një datë të vonshme.

5) Kushtet Shipping

5.1 Dorëzimi i mallrave bëhet në rrugën e dërgimit në adresën e dorëzimit të specifikuar nga konsumatori, përveç nëse është rënë dakord ndryshe. Kur përpunoni transaksionin, adresa e dorëzimit e dhënë në përpunimin e porosisë së shitësit është vendimtare. Duke devijuar nga kjo, kur zgjedhni mënyrën e pagesës PayPal, adresa e dorëzimit e ruajtur nga klienti në PayPal në kohën e pagesës është vendimtare.

5.2 Nëse dorëzimi i mallrave dështon për arsye për të cilat konsumatori është përgjegjës, konsumatori do të bartë shpenzimet e arsyeshme të bëra nga shitësi. Kjo nuk vlen në lidhje me kostot e transportit nëse konsumatori në mënyrë efektive ushtron të drejtën e tij të tërheqjes. Për kostot e kthimit, nëse klienti ushtron të drejtën e tij të anulimit në mënyrë efektive, zbatohen dispozitat e bëra në politikën e anulimit të shitësit.

5.3 Shitësi rezervon të drejtën të tërhiqet nga kontrata në rast të vetë-dorëzimit të pasaktë ose të pahijshëm. Kjo vlen vetëm në rast se shitësi nuk është përgjegjës për mosdorëzimin dhe shitësi ka përfunduar një transaksion specifik mbrojtës me furnizuesin me kujdesin e duhur. Shitësi do të bëjë çdo përpjekje të arsyeshme për të blerë mallrat. Në rast të mungesës së disponueshmërisë ose disponueshmërisë së pjesshme të mallrave, konsumatori do të informohet menjëherë dhe shuma do të rimbursohet menjëherë.

5.4 Marrja nuk është e mundur për arsye logjistike.

6) Ruajtja e titullit

Nëse shitësi paraprakisht, ai rezervon të drejtën e pronësisë së mallrave të dorëzuar deri në pagimin e plotë të çmimit të blerjes që i detyrohet.

7) Përgjegjësia për defektet (garancia)

7.1 Nëse artikulli i blerë është i dëmtuar, zbatohen dispozitat e përgjegjësisë ligjore për defektet.

7.2 Nëse klienti vepron si një konsumator, atij i kërkohet të ankohet te dërguesi për mallrat e dorëzuara me dëmtime të dukshme të transportit dhe të informojë shitësin për këtë. Nëse klienti nuk pajtohet, kjo nuk ka asnjë efekt në pretendimet e tij ligjore ose kontraktuale për defekte.

8) Ligji në fuqi

8.1 Ligji i Republikës Federale të Gjermanisë vlen për të gjitha marrëdhëniet juridike midis palëve, duke përjashtuar ligjet për blerjen ndërkombëtare të mallrave të luajtshëm. Për konsumatorët, kjo zgjedhje e ligjit zbatohet vetëm për aq sa mbrojtja e dhënë nuk tërhiqet nga dispozitat e detyrueshme të ligjit të shtetit në të cilin konsumatori është zakonisht banor.

8.2 Për më tepër, në lidhje me të drejtën ligjore të tërheqjes, kjo zgjedhje e ligjit nuk zbatohet për konsumatorët që nuk i përkasin asnjë vendi anëtar të Bashkimit Evropian në kohën e lidhjes së kontratës dhe vendbanimi i vetëm dhe adresa e dorëzimit e të cilëve janë jashtë Bashkimit Evropian në kohën e lidhjes së kontratës.

9) Juridiksioni

Nëse klienti vepron si një tregtar, person juridik nën të drejtën publike ose fond të veçantë nën të drejtën publike me vendbanim në territorin e Republikës Federale të Gjermanisë, vendi i juridiksionit ekskluziv për të gjitha mosmarrëveshjet që rrjedhin nga kjo kontratë do të jetë vendi i biznesit të shitësit. Nëse klienti ndodhet jashtë territorit të Republikës Federale të Gjermanisë, vendi i biznesit të shitësit është vendi ekskluziv i juridiksionit për të gjitha mosmarrëveshjet që rrjedhin nga kjo kontratë, nëse kontrata ose pretendimet nga kontrata mund t'i atribuohen veprimtarisë profesionale ose tregtare të klientit. Sidoqoftë, në rastet e mësipërme, shitësi ka në çdo rast të drejtë të telefonojë gjykatën në vendin e biznesit të klientit.

10) Zgjidhja Alternative e Mosmarrëveshjeve

10.1 Komisioni i BE ofron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet nën lidhjen e mëposhtme: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Kjo platformë shërben si një pikë kontakti për zgjidhjen jashtë gjyqësore të mosmarrëveshjeve që lindin nga blerjet në internet ose kontratat e shërbimit që përfshijnë një konsumator.

10.2 Shitësi nuk është i detyruar dhe as i gatshëm të marrë pjesë në një procedurë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.

© Firma e së drejtës së ligjit

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748