INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Tillämpningsområde
 2. slutsats
 3. tillbakadragande
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och leveransvillkor
 6. Äganderätts
 7. Mängelhaftung (Gewährleistung)
 8. Gällande lag
 9. jurisdiktion
 10. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan "GTC") för BCS UG (begränsat ansvar) (nedan "säljare") gäller alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan "kund") med säljaren avseende säljaren stänger varorna som visas i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsäges härmed, om inte annat överenskommits.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa villkor är varje fysisk person som slutar en laglig transaktion för ändamål som övervägande inte är kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som när de avslutar en juridisk transaktion agerar i sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Slutsats

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in the Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att sända kunden en skriftlig bekräftelse på beställning eller en orderbekräftelse skriftligen (fax eller e-post), och omfattningen av orderbekräftelsen till kunden är relevant, eller
 • genom att förse kunden med de beställda varorna, där graden av tillgång av varor till kund är relevant, eller
 • genom efter leverans av sin beställning, instruerar han kunden att betala.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag i dem Zeitpunkt zustande, i dem eine der vorgenannten Alternativ zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher deuf Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht en, så giltig dör som Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr a seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren efter att avtalet har slutits och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kunden har skickat sin beställning. Eventuell ytterligare tillhandahållande av kontraktstexten från säljaren sker inte. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens onlinebutik innan han skickar sin beställning arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kan nås gratis av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsdata.

2.5 Innan du skickar en bindande beställning via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt sätt för bättre identifiering av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken representationen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina poster som en del av den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbord- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 Det tyska och engelska språket är tillgängliga för avtalets ingående.

2.7 Orderhantering och kontakt utförs vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han tillhandahållit för att behandla beställningen är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. I synnerhet måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som sänds av säljaren eller tredje part i uppdrag av säljaren för att behandla beställningen kan levereras när SPAM-filter används.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i allmänhet ångerrätt.

3.2 Mer information om ångerrätten finns i säljarens avbokningsregler.

3.3 Ångerrätten gäller inte för konsumenter som vid tidpunkten för avtalets ingång inte tillhör någon av EU: s medlemsstater och vars enda hemort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid avtalets ingång.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totala priser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och leveranskostnader som kan uppstå specificeras separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader uppstå som säljaren inte ansvarar för och som bärs av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för överföring av pengar via kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullavgifter). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföring av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför EU.

4.3 Betalningsalternativet kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, ska betalning ske direkt efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om ett senare förfallodag.

5) fraktvillkor

5.1 Leverans av varor sker på leveransvägen till den leveransadress som anges av kunden, om inte annat överenskommits. Vid hanteringen av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande. Avvikande från detta, när du väljer PayPal-betalningsmetod, är den leveransadress som kunden har lagrat hos PayPal avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden ansvarar för, ska kunden bära de rimliga kostnaderna för säljaren. Detta gäller inte fraktkostnaderna om kunden effektivt utövar sin ångerrätt. För returkostnaderna, om kunden utövar sin ångerrätt, gäller bestämmelserna i säljarens avbeställningspolicy.

5.3 Säljaren förbehåller sig rätten att återkalla avtalet vid felaktig eller felaktig egenleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för leveransen och säljaren har slutfört en specifik säkringstransaktion med leverantören med vederbörlig försiktighet. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa varorna. I händelse av varornas otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen återbetalas omedelbart.

5.4 Hämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

6) retention av titel

Om säljaren i förväg, förbehåller han titeln till de levererade varorna tills full betalning av köpeskillingen betalas.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)

7.1 Om den köpta artikeln är defekt, gäller bestämmelserna i lagstadgat ansvar för defekter.

7.2 Om kunden agerar som konsument, ombeds han att klaga till leverantören om levererade varor med uppenbara transportskador och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta påverkar detta inte hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk på brister.

8) Gällande lag

8.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt der Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern giltig diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Staats, i dem der Verbraucher seinen gewöhichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europä.

9) Jurisdiktion

Om kunden agerar som en handelsman, en offentlig juridisk person eller en särskild fond enligt offentlig rätt med sitt säte på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska den exklusiva behörighetsorten för alla tvister som härrör från detta avtal vara säljarens affärsställe. Om kunden är belägen utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är säljarens affärsort exklusiva behörighetsområde för alla tvister som härrör från detta kontrakt, om kontraktet eller påståenden från kontraktet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har säljaren dock rätt att ringa domstolen på kundens affärsställe.

10) Alternativ tvistlösning

10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Diese Platform ska fungera som Anlaufstelle zur außergerichtlichen Begestung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, en denen En Verbraucher beteiliger ist.

10.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentnämndsnämnd.

© IT-advokatbyrån

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748