Avbokningsregler & avbokningsformulär

Verbrauchern Steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

A. Avbeställningsregler

tillbakadragande

Du har rätt att dra sig tillbaka inom fjorton dagar utan att ge en anledning detta avtal.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, en dem Sie oder ein von von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hatt.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (BCS UG (begränsat ansvar), Andreasstrasse 5, 59929 Brilon, Tyskland, Tel.: + 49- (0) 2961 / 91091-0, Fax: + 49- (0) 2961 / 91091- 99, e-post: sales@bcs-computer.com) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att säga upp detta kontrakt. Du kan använda det bifogade uttagsformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.

För att möta den deadline indragning, är det tillräckligt att du skickar in ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen.

Folgen des Widerrufs

Om du frånträda detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de merkostnader som uppstår till följd av det faktum att du har valt en leverans av annat slag än det som erbjuds av oss, billigaste Standard har), och återbetala omedelbart senast inom fjorton dagar från den dag då underrättelsen har tagits emot om din uppsägning av detta avtal med oss. För denna återbetalning, använder vi samma betalningssätt som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; i vilket fall som helst kommer att debiteras avgifter för återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna, eller tills du har visat att du har återvänt varorna, beroende på vad som tidigare.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta kontrakt. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjorton dagar.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Du behöver bara betala för värdeminskning av varorna, där värdeminskning beror på en nödvändig för att förvissa sig, egenskaper och funktion godshantering.

Uteslutning eller för tidig uppsägning av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte avtal för leverans av varor som inte är prefabricerade och för tillverkning av vilka ett individuellt val eller bestämning av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov.

Ångerrätten upphör i förtid för kontrakt för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i ett förseglat paket om förseglingen har tagits bort efter leverans.

Ångerrätten gäller inte för konsumenter som vid tidpunkten för avtalets ingång inte tillhör någon av EU: s medlemsstater och vars enda hemort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid avtalets ingång.

Affiliated / Financed Business

Om du finansierar detta avtal med ett lån och senare säger upp det är du inte längre bunden av låneavtalet, förutsatt att båda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Detta antas särskilt om vi är din långivare samtidigt eller om din långivare använder vårt samarbete när det gäller finansiering. Om vi ​​redan har fått lånet när återkallelsen träder i kraft eller när varorna returneras, tar din långivare över våra rättigheter och skyldigheter enligt det finansierade avtalet i förhållande till dig med avseende på de rättsliga konsekvenserna av återkallelsen eller returen. Det senare gäller inte om föremålet för detta avtal är förvärv av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, valutor eller derivat). Om du vill undvika en avtalsenlig skyldighet så långt det är möjligt, använd din ångerrätt och dra dig också ur låneavtalet om du också har en ångerrätt.

Allmän information

1) Undvik skador och förorening av varorna. Var god och returnera varorna i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter tillbaka till oss. Vid behov, använd en skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, använd lämplig förpackning för tillräckligt skydd mot transportskador.
2) Vänligen returnera inte varorna till oss betald vagn.
3) Observera att ovannämnda nummer 1-2 inte är en förutsättning för effektiv utnyttjande av ångerrätten.

B. Återkallande formulär

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formuläret och skickas till dig.

An

BCS UG (begränsat ansvar)
Andreasstrasse 5
59929 Brilon
Tyskland
Fax: +49-(0)2961/91091-99
E-post: sales@bcs-computer.com

Jag / vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig / oss (*) för inköp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*):

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd på (*) ____________ / mottagen den (*) __________________

________________________________________________________
Namn på konsumenten (erna)

________________________________________________________
Adress (er) för konsumenten

________________________________________________________
Konsumentens underskrift (endast när den anmälts på papper)

_________________________
datum

(*) Stryk vid behov