sadržaj

 1. obim
 2. zaključak
 3. povlačenje
 4. Cijene i uvjeti plaćanja
 5. Uslovi isporuke i dostave
 6. Zadržavanje naslova
 7. Odgovornost za nedostatke (garancija)
 8. Važeći zakon
 9. nadležnost
 10. Alternativno rješavanje sporova

1) Opseg

1.1 Ovi opšti uslovi (u daljem tekstu: OU) BCS UG (ograničena odgovornost) (u daljem tekstu: prodavac) primenjuju se na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili preduzetnik (u daljem tekstu: kupac) sklapa sa prodavcem u vezi sa prodavcu robu predstavljenu u njegovoj online prodavnici. Uključivanje vlastitih uslova kupca je ovim proturječeno, osim ako je nešto drugo dogovoreno.

1.2 Potrošač u smislu ovih uvjeta i odredbi je svako fizičko lice koje zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu komercijalne niti su njihova nezavisna profesionalna djelatnost. Poduzetnik u smislu ovih odredbi i uslova je fizičko ili pravno lice ili pravno partnerstvo koje, prilikom zaključenja pravnog posla, obavlja svoju komercijalnu ili nezavisnu profesionalnu aktivnost.

2) zaključenje ugovora

2.1 Opisi proizvoda sadržani u prodavačkoj internetskoj trgovini ne predstavljaju obvezujuće ponude od strane prodavatelja, već služe za podnošenje obvezujuće ponude od strane kupca.

2.2 Kupac može predati ponudu pomoću mrežnog obrasca za narudžbu integriranog u prodavačku mrežnu trgovinu. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz postupak elektroničkog naručivanja, kupac predaje pravno obavezujuću ugovornu ponudu za robu u košarici klikom na gumb koji završava postupak naručivanja.

2.3 Prodavač može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,

 • slanjem kupcu pisanu potvrdu narudžbe ili potvrdu narudžbe u tekstualnom obliku (faks ili e-mail), u kojem slučaju je potvrda narudžbe kod kupca mjerodavna, ili
 • dostavljanjem naručene robe kupcu, u kojem slučaju je pristup kupcu presudan, ili
 • tako što će od klijenta zatražiti plaćanje nakon podnošenja naloga.

Ako postoji nekoliko gore spomenutih alternativa, ugovor se sklapa u trenutku kad se prva od njih pojavi. Period za prihvaćanje ponude započinje dan nakon dana kada korisnik kupac pošalje ponudu, a završava petog dana nakon otpreme ponude. Ako prodavatelj ne prihvati ponudu kupca u gore navedenom roku, to će se smatrati odbacivanjem ponude, što ima za posljedicu da kupac više nije vezan njegovom izjavom o namjeri.

2.4 Prilikom podnošenja ponude putem mrežnog obrasca za narudžbu prodavatelja, nakon sklapanja ugovora prodavatelj sprema tekst ugovora i šalje ga kupcu u tekstualnom obliku (npr. E-poštom, faksom ili pismom) nakon što kupac pošalje narudžbu. Bilo koje daljnje pružanje teksta ugovora od strane prodavca se ne odvija. Ako je kupac postavio korisnički račun u prodavačkoj internetskoj trgovini prije predaje narudžbe, podaci o narudžbi arhivirat će se na web mjestu prodavatelja, a kupac im može besplatno pristupiti putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom pružanjem odgovarajućih podataka za prijavu.

2.5 Prije obavezujućeg podnošenja narudžbe putem prodavateljevog mrežnog obrasca za narudžbu, kupac može prepoznati moguće pogreške u unosu pažljivim čitanjem informacija prikazanih na ekranu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje ulaznih grešaka može biti funkcija proširenja preglednika, uz pomoć koje se uvećava prikaz na ekranu. Kupac može ispraviti svoje unose kao dio postupka elektroničkog naručivanja koristeći uobičajene funkcije tipkovnice i miša dok ne klikne na dugme koje završava postupak naručivanja.

2.6 Za zaključivanje ugovora dostupni su njemački i engleski jezik.

2.7 Obrada narudžbi i kontakti obično se obavljaju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbi. Kupac mora osigurati da je adresa e-pošte koju je dostavio za obradu narudžbe ispravna kako bi se e-mailovi koje je poslao prodavac mogli primiti na ovu adresu. Naročito, kada koristi SPAM filtere, kupac mora osigurati da se mogu dostaviti sve e-poruke koje je poslao prodavač ili treće strane zadužene za obradu narudžbe.

3) Pravo na povlačenje

3.1 Potrošači uglavnom imaju pravo na odustajanje.

3.2 Dodatne informacije o pravu na odustajanje mogu se naći u prodavačevoj politici otkazivanja.

3.3 Pravo na odustajanje ne odnosi se na potrošače koji ne pripadaju državi članici Europske unije u vrijeme sklapanja ugovora i čije je jedino prebivalište i adresa za isporuku izvan Europske unije u trenutku sklapanja ugovora.

4) Cijene i uvjeti plaćanja

4.1 Ako u opisu proizvoda prodavatelja nije drugačije naznačeno, date cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi isporuke i isporuke koji su nastali posebno su navedeni u odgovarajućem opisu proizvoda.

4.2 U slučaju isporuka u zemlje izvan Europske unije, mogu nastati dodatni troškovi za koje prodavac nije odgovoran i koje snosi kupac. To uključuje, na primjer, troškove prijenosa novca od strane kreditnih institucija (npr. Naknade za transfer, naknade za kurs) ili uvozne carine ili porezi (npr. Carine). Takvi troškovi mogu nastati i u vezi sa prijenosom sredstava ako dostava nije izvršena u zemlju izvan Europske unije, ali kupac uplatu vrši iz zemlje izvan Europske unije.

4.3 Opcije plaćanja bit će kupcu priopćene u prodavačevoj internet trgovini.

4.4 Ako je dogovorena prijevremena uplata putem bankovne doznake, plaćanje se vrši odmah nakon zaključenja ugovora, osim ako se strane nisu složile sa kasnijim datumom dospijeća.

5) Dostava i uvjeti isporuke

5.1 Dostava robe vrši se putem otpreme na adresu isporuke koju je odredio kupac, osim ako nije drugačije ugovoreno. Prilikom obrade transakcije, odlučujuća je adresa isporuke navedena u obradi naloga prodavca. Odstupajući od ovoga, prilikom odabira načina plaćanja PayPal, presudna je adresa za dostavu koju je kupac pohranio na PayPalu u trenutku plaćanja.

5.2 Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je kupac odgovoran, kupac snosi razumne troškove koje je imao prodavac. Ovo se ne odnosi na troškove otpreme ako kupac efikasno koristi svoje pravo na odustajanje. Za troškove povrata, ako kupac iskoristi svoje pravo na odustajanje, primjenjuju se odredbe navedene u prodavačevoj politici otkazivanja.

5.3 Prodavač zadržava pravo da odustane od ugovora u slučaju netačne ili nepravilne samostalne isporuke. Ovo se odnosi samo u slučaju da prodavac nije odgovoran za neisporuku i ako je prodavač s dužnom pažnjom zaključio određenu transakciju zaštite. Prodavač će uložiti sve razumne napore da nabavi robu. U slučaju nedostupnosti ili samo djelomične dostupnosti robe, kupac će biti odmah obaviješten i naknada će mu biti odmah nadoknađena.

5.4 Preuzimanje nije moguće iz logističkih razloga.

6) zadržavanje vlasništva

Ako prodavac unaprijed, zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom do pune isplate dugovanja.

7) Odgovornost za nedostatke (garancija)

7.1 Ako je kupljeni predmet neispravan, primjenjuju se odredbe zakonske odgovornosti za nedostatke.

7.2 Ako se kupac ponaša kao potrošač, od njega se traži da se žali isporučitelju na isporučenu robu sa očiglednom transportnom štetom i da o tome obavesti prodavca. Ako se kupac ne povinuje, to nema utjecaja na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

8) Primjenjivo pravo

8.1 Zakon Savezne Republike Njemačke odnosi se na sve pravne odnose među strankama, isključujući zakone o međunarodnoj kupovini pokretne robe. Za potrošače ovaj izbor zakona primjenjuje se samo ukoliko odobrena zaštita ne bude povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima prebivalište.

8.2 Nadalje, s obzirom na zakonsko pravo na odustajanje, ovaj izbor zakona ne odnosi se na potrošače koji ne pripadaju nijednoj državi članici Europske unije u trenutku zaključenja ugovora i čije su jedino prebivalište i adresa za dostavu izvan Europske unije u trenutku zaključenja ugovora.

9) Nadležnost

Ako kupac djeluje kao trgovački, pravni subjekt prema javnom pravu ili poseban fond u okviru javnog prava sa sjedištem na području Savezne Republike Njemačke, isključivo nadležno mjesto za sve sporove koji proizilaze iz ovog ugovora je mjesto poslovanja prodavatelja. Ako se kupac nalazi izvan teritorija Savezne Republike Njemačke, mjesto poslovanja prodavatelja isključivo je nadležno za sve sporove koji proizilaze iz ovog ugovora, ako se ugovor ili potraživanja iz ugovora mogu pripisati kupčevoj profesionalnoj ili komercijalnoj djelatnosti. Međutim, u gore navedenim slučajevima, prodavač je u svakom slučaju ovlašten pozvati sud u mjestu poslovanja kupca.

10) Alternativno rješavanje sporova

10.1 Komisija EU pruža platformu za internetsko rješavanje sporova na Internetu na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz internetskih ugovora o kupnji ili uslugama koji uključuju potrošača.

10.2 Prodavač nije ni dužan ni voljan sudjelovati u postupku rješavanja spora pred arbitražnim odborom potrošača.

© IT pravna firma

DOCID: ##ITK-787db3e514863e28666ba6b81bba8748